ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

จาก วพบ. สงขลา
รุ่นแก้ไขเมื่อ 15:39, 9 พฤศจิกายน 2565 โดย Admin (คุย | ส่วนร่วม) (→‎พ.ศ. 2565)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

ดัชนีหมวดหมู่

ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมทางการพยาบาลกับการปฏิบัติ พนัสยา วรรณวิไล 11 สิงหาคม 2565
สรุปความรู้จากการเข้าร่วมประชุม การจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (KM for Leaning Organization) นัยนันต์ เตชะวณิช 22 สิงหาคม 2565
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการเขียนบทความวิชาการ/ บทความวิจัย ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 22 สิงหาคม 2565
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เกษศิรินทร์ ภู่เพชร 23 สิงหาคม 2565

พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปการพัฒนาตนเองและการนำไปใช้ ปีงบประมาณ 2564 ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 19 สิงหาคม 2564
สรุปการพัฒนาตนเอง และการนำไปใช้ประโยชน์ เกษศิรินทร์ ภู่เพชร 19 สิงหาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใน SBL พนัสยา วรรณวิไล 19 สิงหาคม 2564
การนำความรู้จากการประชุมไปใช้ในการจัดทำความเสี่ยงของภาควิชาการพยาบาลจิตเวช นัยนันต์ เตชะวณิช 12 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง นัยนันต์ เตชะวณิช 12 กุมภาพันธ์ 2564

พ.ศ. 2563

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
แผนการสอนบทที่ 1 พนัสยา วรรณวิไล 24 สิงหาคม 2563
แบบสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ พนัสยา วรรณวิไล 24 สิงหาคม 2563
การนำความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมไปใช้ในการเรียนการสอน เกษศิรินทร์ ภู่เพชร 22 สิงหาคม 2563
การนำความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมไปใช้การสอนภาคปฏิบัติ ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 22 สิงหาคม 2563
การใช้ประโยชน์ สิรภัทร โสตถิยาภัย 20 สิงหาคม 2563
NEW NORMAL ชีวิตวิถีใหม่ และการปรับตัวในภาวะ COVID-19 สิรภัทร โสตถิยาภัย 20 สิงหาคม 2563
การนำความรู้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการสอน นัยนันต์ เตชะวณิช 20 สิงหาคม 2563
พลังพยาบาล การดูแลภาวะสมองเสื่อม ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 17 กุมภาพันธ์ 2563
การสร้างความตระหนักและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เกษศิรินทร์ ภู่เพชร 16 กุมภาพันธ์ 2563
การนำความรู้จากการประชุมไปใช้ในวิชาปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช นัยนันต์ เตชะวณิช 16 กุมภาพันธ์ 2563
การสร้างความตระหหนักและสร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม นัยนันต์ เตชะวณิช 16 กุมภาพันธ์ 2563
กัญชา ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 17 มกราคม 2563
สรุปสิ่งที่ได้จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานชาติ ประจำปี 2562 (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
Preceedings การประชุมวิชาการ 2562 (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
Final Guidance (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563