หน้าหลัก

จาก วพบ. สงขลา

คลังความรู้

ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

หมวดหมู่ทั้งหมด

ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล

ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

สำนักการศึกษาทั่วไป

ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ SBL เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางคลินิก

ประเด็นแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การเขียนโครงสร้างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

ข้าราชการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

บทความทั้งหมด

  1. การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาทำงานนอกบ้าน
  2. คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  3. Debriefing ให้มีประสิทธิภาพ
  4. อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๓
  5. สรุปการเข้ารับฟัง Pathophysiology of Immune Disorder: HIV
  6. อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๓
  7. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอน
  8. Simulation based Learning
  9. โควิด - ระบาดวิทยา
  10. การใช้ยาสมเหตุผล