หน้าหลัก

จาก วพบ. สงขลา

คลังความรู้

ยินดีต้อนรับสู่ระบบคลังความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

วพบ. สงขลา

ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคลังความรู้ วพบ. สงขลา

ฐานข้อมูลของระบบคลังความรู้ วพบ. สงขลา

ระบบคลังความรู้เดิม (เก่า)

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการลงประกาศหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน

คู่มือการเขียนบทความลงระบบคลังความรู้

กระทรวงสาธารณะสุข

คลังความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

คลังความรู้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข

คลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณะสุข

คลังความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน กระทรวงสาธารณะสุข

หมวดหมู่ทั้งหมด

พ.ศ.2565

พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล

ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

ผลการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)ปีการศึกษา 2563-2565

สำนักการศึกษาทั่วไป

ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ SBL เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางคลินิก

ประเด็นแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การเขียนโครงสร้างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

ข้าราชการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข