ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

จาก วพบ. สงขลา
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:50, 29 มีนาคม 2566 โดย Admin (คุย | ส่วนร่วม) (→‎พ.ศ. 2565)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

ดัชนีหมวดหมู่

ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
การประกันคุณภาพการศึกษา สกุนตลา แซ่เตียว 15 สิงหาคม 2565
การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก จินตวีร์พร แป้นแก้ว 16 สิงหาคม 2565
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จินตวีร์พร แป้นแก้ว 15 สิงหาคม 2565
การกำหนดลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ 19 เมษายน 2565
การจัดการเรียนโดยใช้ simulation-based ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ 22 สิงหาคม 2565
สรุปองค์ความรู้ในการป้องกัน การปฏิบัติและการดูแลรักษา: โรคพิษสุนัขบ้า ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ 23 สิงหาคม 2565
การสอนโดยการจำลองสถานการณ์จำลองหรือเสมือนจริง วรินทร์ลดา จันทวีเมือง 23 สิงหาคม 2565
สรุปองค์ความรู้ในการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สถานการณ์จำลอง วิกานดา หมัดอะดั้ม 23 สิงหาคม 2565
คู่มือการเบิกจ่ายตามกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการจัดอบรมและการบริหารงานของส่วนราชการ อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง 30 สิงหาคม 2565
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามบันไดการเรียนรู้ (YLO) รายชั้นปี นวพร ดำแสงสวัสดิ์ 31 สิงหาคม 2565

พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๓ วรินทร์ลดา จันทวีเมือง 20 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอน วรินทร์ลดา จันทวีเมือง 20 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง วิกานดา หมัดอะดั้ม 20 สิงหาคม 2564
โควิด - ระบาดวิทยา นวพร ดำแสงสวัสดิ์ 20 สิงหาคม 2564
สมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และการนําไปใช้ เทอดศักดิ์ นำเจริญ 20 สิงหาคม 2564
เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เทอดศักดิ์ นำเจริญ 20 สิงหาคม 2564
การสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาในการประยุกต์หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ 18 สิงหาคม 2564
การนำไปใช้ประโยชน์ สกุนตลา แซ่เตียว 17 สิงหาคม 2564
สรุปการประชุมผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ 15 สิงหาคม 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง 2 กรกฎาคม 2564

พ.ศ. 2563