สำนักการศึกษาทั่วไป

จาก วพบ. สงขลา
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:53, 29 มีนาคม 2566 โดย Admin (คุย | ส่วนร่วม) (→‎พ.ศ. 2565)
(ต่าง) ←รุ่นแก้ไขก่อนหน้า | รุ่นแก้ไขล่าสุด (ต่าง) | รุ่นแก้ไขถัดไป→ (ต่าง)

ดัชนีหมวดหมู่

ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
การประชุมผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 สุกันยา นัครามนตรี 12 มกราคม 2565
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับการวิจัย สุกันยา นัครามนตรี 22 สิงหาคม 2565
การกำกับมคอ. นวพร ดำแสงสวัสดิ์ 31 สิงหาคม 2565

พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
การนำไปใช้ประโยชน์จากการพัฒนาตนเอง กิตติพร เนาว์สุวรรณ 14 พฤษภาคม 2564
สถิติทดถอยเชิงพหุ กิตติพร เนาว์สุวรรณ 13 พฤษภาคม 2564
สรุปการพัฒนาตนเองโครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง สุกันยา นัครามนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564

พ.ศ. 2563

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
การวิเคราะห์ TWO WAY ANOVA กิตติพร เนาว์สุวรรณ 18 สิงหาคม 2563
Two –way ANOVA Two - way Analysis of Variance กิตติพร เนาว์สุวรรณ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการมีโรคประจำตัวและความเพียงพอของรายได้ จังหวัดตรัง กิตติพร เนาว์สุวรรณ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ฤาษีเกษ (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
สรุปประชุม ธารินี นนทพุทธ 17 มกราคม 2563
สรุปกิจกรรมหลัก 4 ครั้งที่สาม กำหนดการประชุมโครงการอาหารของแม่ ตำบลเขารูปช้าง สุกันยา นัครามนตรี 17 มกราคม 2563