ประเด็นการจัดการเรียนการสอนแบบ SBL เพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางคลินิก

จาก วพบ. สงขลา

ดัชนีหมวดหมู่

ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
SBL ผาณิต หลีเจริญ 12 มกราคม 2565
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ผาณิต หลีเจริญ 24 สิงหาคม 2565

พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
Debriefing ให้มีประสิทธิภาพ อรทัย แก้วมหากาฬ 20 สิงหาคม 2564
รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มวิชาการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย SBL ศักรินทร์ สุวรรณเวหา 19 สิงหาคม 2564
สรุปสาระการเรียนรู้ Simulation instructor Training Course วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 15 สิงหาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ยุวนิดา อารามรมย์ 15 สิงหาคม 2564
บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน (Facilitator) ในการเป็นผู้นำการอภิปราย (Debriefer) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning: SBL) ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 5 สิงหาคม 2564
การวัดประเมินผลใน SBL พนัสยา วรรณวิไล 20 กรกฏาคม 2564