พ.ศ.2565

จาก วพบ. สงขลา

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดปี พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ 21-25 มีนาคม 2565 ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 1 เมษายน 2565
สรุปการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 กฤติกา อินทรณรงค์ 21 มกราคม 2565
สรุปสาระสำคัญโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ กฤติกา อินทรณรงค์ 21 มกราคม 2565
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตวงพร มั่งมี 21 มกราคม 2565
สรุปสาระจากการประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ชัญญานุช เครือหลี 21 มกราคม 2565
สรุปสาระสำคัญโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 21 มกราคม 2565
การตีพิมพ์งานวิจัย ผาณิต หลีเจริญ 12 มกราคม 2565
SBL ผาณิต หลีเจริญ 12 มกราคม 2565
EBP ผาณิต หลีเจริญ 12 มกราคม 2565
MFM-CMU-Maternal-Fetal Medicine ปฐมพร โพธิ์ถาวร 7 มกราคม 2565