ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

จาก วพบ. สงขลา

ดัชนีหมวดหมู่

ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พ.ศ. 2566

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลผดุงครรภ์ ปภัชญา สว่างวรรณ 25 พฤษภาคม 2566
สรุปการบรรยาย: บทบาทหน้าที่สูตินรีแพทย์ต่อการยุติการตั้งครรภ์ภายใต้กฏหมายไทย และการนำไปใช้ ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 26 กุมภาพันธ์ 2566
Tens Steps to Successful Breastfeeding พัชรี รัตนพงษ์ 3 มีนาคม 2566
สรุปการประชุม เรื่อง “นมแม่...สู่วิถีการดูแลในชุมชน: Management in Breastfeeding and New Trend” สาวิตรี วงค์ประดิษฐ 3 มีนาคม 2566
“นมแม่...สู่วิถีการดูแลในชุมชน: Management in Breastfeeding and New Trend” นิสาชล สุขแก้ว 3 มีนาคม 2566
สรุปการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 8 “Step up Breastfeeding: Educate, Support and Sustain” ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 27 มีนาคม 2566

พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ 21-25 มีนาคม 2565 ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 1 เมษายน 2565
MFM-CMU-Maternal-Fetal Medicine ปฐมพร โพธิ์ถาวร 7 มกราคม 2565
สรุปสาระสำคัญการประชุม AUNQA 1 กค. 65 ปฐมพร โพธิ์ถาวร 9 สิงหาคม 2565
การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบและการนำไปใช้ประโยชน์ ปฐมพร โพธิ์ถาวร 9 สิงหาคม 2565
คก.พัฒนานักศึกษาในสังกัดสบช.ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 15 สิงหาคม 2565
การพัฒนาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ปภัชญา มีชัยชนะ 16 สิงหาคม 2565
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ พัชรี รัตนพงษ์ 18 สิงหาคม 2565
หลักการป้องกัน รักษา และการใช้ยาในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อย ปภัชญา มีชัยชนะ 20 สิงหาคม 2565
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สุมลทิพย์ กิติลาโภ 22 สิงหาคม 2565
ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง หลักการป้องกัน รักษา และการใช้ยาในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อย ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 22 สิงหาคม 2565
สรุปการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคลินิกฝากครรภ์ และการนำไปใช้ ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 23 สิงหาคม 2565
ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ เรื่อง หลักการป้องกัน รักษา และการใช้ยาในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อย ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 23 สิงหาคม 2565
ก้าวสู่วิถีนมแม่: เสริมพลัง สร้างความรู้ นิตยา ไชยรัตน์ 23 สิงหาคม 2565
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคลินิกฝากครรภ์ เรื่อง การรักษาโรคซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ พัชรี รัตนพงษ์ 23 สิงหาคม 2565
สรุปการเรียนรู้ : โครงการบริการวิชาการ ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ “ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ” ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 23 สิงหาคม 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคลินิกฝากครรภ์ นิสาชล สุขแก้ว 23 สิงหาคม 2565
สรุปการประชุม MFM-CMU 2021 :Update in Maternal and Fetal Medicine พรรณี ฉุ้นประดับ 23 สิงหาคม 2565
การตกเลือดหลังคลอดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของมารดาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา สาวิตรี วงค์ประดิษฐ 24 สิงหาคม 2565
สรุปจากการประชุมวิชาการ MFM-CMU 2021 หัวข้อ "Update in Maternal and Fetal Medicine" สาวิตรี วงค์ประดิษฐ 24 สิงหาคม 2565
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบ จีระภา นะแส 24 สิงหาคม 2565
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามบันไดการเรียนรู้ (YLO) รายชั้นปี นวพร ดำแสงสวัสดิ์ 31 สิงหาคม 2565
High Touch in Midwifery Role : Antenatal Period ปภัชญา มีชัยชนะ 31 สิงหาคม 2565
high tech & high touch to Midwifery care ปภัชญา มีชัยชนะ 28 ธันวาคม 2565
นมแม่ สู่วิถีการดูแลในชุมชน : Management in Breastfeeding and New Trend ปภัชญา มีชัยชนะ 28 ธันวาคม 2565

พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปการเสวนา "ครอบครัวพลังบวก" และการนำไปใช้ประโยชน์ ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 30 ธันวาคม 2564
Pre-eclampsia Management ปภัชญา มีชัยชนะ 24 ธันวาคม 2564
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ปฐมพร โพธิ์ถาวร 11 ธันวาคม 2564
การประชุมอบรมวิชาการออนไลน์ MFM-CMU Conference 2021 “Update in Maternal Fetal Medication” ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 1 ธันวาคม 2564
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาทำงานนอกบ้าน นิตยา ไชยรัตน์ 20 สิงหาคม 2564
Simulation Based Learning ปภัชญา มีชัยชนะ 20 สิงหาคม 2564
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการใช้หุ่นจำลอง (Simulation) นิสาชล สุขแก้ว 18 สิงหาคม 2564
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และทารกแรกเกิด จากกรมอนามัย นิตยา ไชยรัตน์ 18 สิงหาคม 2564
การป้องกันการเกิด Pre-eclampsia นิตยา ไชยรัตน์ 18 สิงหาคม 2564
กุญแจสำคัญ 6 ประการ ในการดำเนินการไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สุมลทิพย์ กิติลาโภ 17 สิงหาคม 2564
One page โครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 พัชรี รัตนพงษ์ 17 สิงหาคม 2564
จากการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการใช้หุ่นจำลอง (Simulation) แก่อาจารยู่ผู้สอน สาวิตรี วงค์ประดิษฐ์ 17 สิงหาคม 2564
สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง วันที่ 16,17 มิถุนายน พ.ศ.2564 ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 16 สิงหาคม 2564
การจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร จีระภา นะแส 16 สิงหาคม 2564
การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เอกสารคำสอนหน่วยที่ ๕ MC๑ ปี ๓ รุ่น ๕๔ ปีการศึกษา ๑-๒๕๖๔ หน้า ๗๖-๘๐ ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 16 สิงหาคม 2564
สรุปการประชุม "การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต" ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 4 สิงหาคม 2564
สาระสำคัญโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ วันที่ 23 มิ.ย.64และการนำไปใช้ ปฐมพร โพธิ์ถาวร 14 พฤษภาคม 2564
สรุปสาระโครงการอบรมสัมมนาการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน TQF 18-19 มี.ค.64 ปฐมพร โพธิ์ถาวร 14 พฤษภาคม 2564
สรุปสาระสำคัญจากโครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (simulation based learning) วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 เจิดนภา แสงสว่าง 14 พฤษภาคม 2564
สรุปการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 จีระภา นะแส 11 พฤษภาคม 2564
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19” เจิดนภา แสงสว่าง 18 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง SBL นิสาชล สุขแก้ว 18 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปสาระการประชุมการจัดการความเสี่ยง 7-8 ม.ค. 64 และการนำไปใช้ ปฐมพร โพธิ์ถาวร 17 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปสาระการประชุมจริยธรรมการวิจัยในคน 23-24 ธ.ค. 63 ปฐมพร โพธิ์ถาวร 17 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง Simmulation Base Learning สาวิตรี วงค์ประดิษฐ์ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และทารกแรกเกิดจากกรมอนามัย วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. พรรณี ฉุ้นประดับ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และทารกแรกเกิดจากกรมอนามัย นิตยา ไชยรัตน์ 17 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง SBL พัชรี รัตนพงษ์ 17 กุมภาพันธ์ 2564

พ.ศ. 2563