พ.ศ.2564

จาก วพบ. สงขลา

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดปี พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปการเสวนา "ครอบครัวพลังบวก" และการนำไปใช้ประโยชน์ ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 30 ธันวาคม 2564
Pre-eclampsia Management ปภัชญา มีชัยชนะ 24 ธันวาคม 2564
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ปฐมพร โพธิ์ถาวร 11 ธันวาคม 2564
การประชุมอบรมวิชาการออนไลน์ MFM-CMU Conference 2021 “Update in Maternal Fetal Medication” ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 1 ธันวาคม 2564
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 20 สิงหาคม 2564
อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี ๒๕๖๓ วรินทร์ลดา จันทวีเมือง 20 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอน วรินทร์ลดา จันทวีเมือง 20 สิงหาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง วิกานดา หมัดอะดั้ม 20 สิงหาคม 2564
โควิด - ระบาดวิทยา นวพร ดำแสงสวัสดิ์ 20 สิงหาคม 2564
สมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และการนําไปใช้ เทอดศักดิ์ นำเจริญ 20 สิงหาคม 2564
เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เทอดศักดิ์ นำเจริญ 20 สิงหาคม 2564
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาทำงานนอกบ้าน นิตยา ไชยรัตน์ 20 สิงหาคม 2564
Simulation Based Learning ปภัชญา มีชัยชนะ 20 สิงหาคม 2564
สรุปการเข้ารับฟัง Pathophysiology of Immune Disorder: HIV ทิพย์ศิริ สหวรพันธุ์ 20 สิงหาคม 2564
การใช้ยาสมเหตุผล ศิริวรรณ ชูกำเนิด 20 สิงหาคม 2564
สรุปประเด็นสำคัญ Chest pain: Early recognition and management of acute coronary syndrome ณัชชา สังขภิญโญ 20 สิงหาคม 2564
สรุปการดำเนินงานการจัดการความรู้ของกลุ่มอำนวยการ ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 19 สิงหาคม 2564
สรุปการพัฒนาตนเองและการนำไปใช้ ปีงบประมาณ 2564 ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 19 สิงหาคม 2564
สรุปการพัฒนาตนเอง และการนำไปใช้ประโยชน์ เกษศิรินทร์ ภู่เพชร 19 สิงหาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใน SBL พนัสยา วรรณวิไล 19 สิงหาคม 2564
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อเสริมสร้าง ความไวทางจริยธรรมต่อปัญหาเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 19 สิงหาคม 2564
แบบประเมินความสามารถของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 19 สิงหาคม 2564
แผนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ/อุดตันเฉียบพลันรายใหม่ อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 19 สิงหาคม 2564
ความกล้าหาญเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 19 สิงหาคม 2564
สรุปสิ่งได้รับจากการประชุมโครงการอบรมสัมมนาการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF (ระยะที่ 1 อบรมสัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน): การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มาริสา สุวรรณราช 19 สิงหาคม 2564
แนวทางการรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่มีปอดอักเสบจาก COVID-19 ตวงพร มั่งมี 18 สิงหาคม 2564
การสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาในการประยุกต์หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ 18 สิงหาคม 2564
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการใช้หุ่นจำลอง (Simulation) นิสาชล สุขแก้ว 18 สิงหาคม 2564
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และทารกแรกเกิด จากกรมอนามัย นิตยา ไชยรัตน์ 18 สิงหาคม 2564
การป้องกันการเกิด Pre-eclampsia นิตยา ไชยรัตน์ 18 สิงหาคม 2564
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ อรทัย แก้วมหากาฬ 18 สิงหาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 18 สิงหาคม 2564
การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง อริสา จิตต์วิบูลย์ 18 สิงหาคม 2564
การนำไปใช้ประโยชน์ สกุนตลา แซ่เตียว 17 สิงหาคม 2564
กุญแจสำคัญ 6 ประการ ในการดำเนินการไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สุมลทิพย์ กิติลาโภ 17 สิงหาคม 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 อภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง 2 กรกฎาคม 2564
โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ (HRD) มาลินี รักซ้อน 17 สิงหาคม 2564
One page โครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง วันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 พัชรี รัตนพงษ์ 17 สิงหาคม 2564
จากการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการใช้หุ่นจำลอง (Simulation) แก่อาจารยู่ผู้สอน สาวิตรี วงค์ประดิษฐ์ 17 สิงหาคม 2564
สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง วันที่ 16,17 มิถุนายน พ.ศ.2564 ธิดารัตน์ สิงห์ศรี 16 สิงหาคม 2564
การจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร จีระภา นะแส 16 สิงหาคม 2564
การนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เอกสารคำสอนหน่วยที่ ๕ MC๑ ปี ๓ รุ่น ๕๔ ปีการศึกษา ๑-๒๕๖๔ หน้า ๗๖-๘๐ ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 16 สิงหาคม 2564
การจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร สิริมาส วงศ์ใหญ่ 16 สิงหาคม 2564
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้หุ่น Simulator แก่อาจารย์ผู้สอน สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 16 สิงหาคม 2564
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้ SBL สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 16 สิงหาคม 2564
การใช้ SBL จากการประชุมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 16 สิงหาคม 2564
คู่มือระบบการจัดการทรัพยากรเซิฟเวอร์อัตโนมัติ วทัญญู เพ็ชรพญา 16 สิงหาคม 2564
โปรแกรม Canva มาลินี รักซ้อน 16 สิงหาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course กฤติกา อินทรณรงค์ 15 สิงหาคม 2564
สรุปสาระการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างนวัตกรรม กฤติกา อินทรณรงค์ 15 สิงหาคม 2564
ประชุม Simulation instructor Training Course ชุติมา เพิงใหญ่ 15 สิงหาคม 2564
สรุปการประชุมผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ 15 สิงหาคม 2564
สรุปสาระสำคัญการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างนวัตกรรม ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 15 สิงหาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ยุวนิดา อารามรมย์ 15 สิงหาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ผาณิต หลีเจริญ 15 สิงหาคม 2564
ประชุม Simulation instructor Training สุระพร ปุ้ยเจริญ 14 สิงหาคม 2564
แง่มุมที่น่าสนใจ ของวัคซีนโควิด 19 ปฐมามาศ โชติบัณ
ธารินี นนทพุทธ
8 สิงหาคม 2564
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ธารินี นนทพุทธ
ปฐมามาศ โชติบัณ
8 สิงหาคม 2564
สรุปการประชุม "การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต" ปาริชาต ชูประดิษฐ์ 4 สิงหาคม 2564
การนำไปใช้การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Based Learning) นภาพร พุฒิวณิชย์ 4 สิงหาคม 2564
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Based Learning) นภาพร พุฒิวณิชย์ 4 สิงหาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course จิรารัตน์ พร้อมมูล 15 พฤษภาคม 2564
การนำไปใช้ประโยชน์จากการพัฒนาตนเอง กิตติพร เนาว์สุวรรณ 14 พฤษภาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course กฤติกา อินทรณรงค์ 14 พฤษภาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างนวัตกรรม กฤติกา อินทรณรงค์ 14 พฤษภาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course ชัญญานุช เครือหลี 14 พฤษภาคม 2564
สาระสำคัญโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ วันที่ 23 มิ.ย.64และการนำไปใช้ ปฐมพร โพธิ์ถาวร 14 พฤษภาคม 2564
สรุปสาระโครงการอบรมสัมมนาการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน TQF 18-19 มี.ค.64 ปฐมพร โพธิ์ถาวร 14 พฤษภาคม 2564
กัญชาทางการแพทย์ใช้สอนวิชาเภสัชวิทยา ธารินี นนทพุทธ 14 พฤษภาคม 2564
วัคซีนโควิด-19 สอนในวิชาบริหารการพยาบาล ปฐมามาศ โชติบัณ 14 พฤษภาคม 2564
สถิติทดถอยเชิงพหุ กิตติพร เนาว์สุวรรณ 13 พฤษภาคม 2564
Simulation Based Learning (SBL) ศักรินทร์ สุวรรณเวหา 12 พฤษภาคม 2564
สรุปการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 จีระภา นะแส 11 พฤษภาคม 2564
สรุปการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 สิริมาส วงศ์ใหญ่ 11 พฤษภาคม 2564
การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปรับสถานการณ์จำลอง จารุณี วาระหัส 11 พฤษภาคม 2564
สรุปการประชุม Simulation Instructor Training Course จารุณี วาระหัส 10 พฤษภาคม 2564
คู่มือบริการวิชาการ จารุณี วาระหัส 15 เมษายน 2564
ดร.อรอนงค์ รองสวัสดิ์ RN, MNS, PhD อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ความกล้าหาญเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล Moral Courage in Nursing อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปสาระการพัฒนาจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล อริสา จิตต์วิบูลย์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้กัญชากับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ปฐมามาศ โชติบัณ 23 กุมภาพันธ์ 2564
มาทำความรู้จักกัญชากันเถอะ ธารินี นนทพุทธ 23 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย สิริมาส วงศ์ใหญ่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปการพัฒนาตนเองจากการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 23 กุมภาพันธ์ 2564
การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จิรารัตน์ พร้อมมูล 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย ตวงพร มั่งมี 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย ชุติมา เพิงใหญ่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย ชัญญานุช เครือหลี 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย จิรารัตน์ พร้อมมูล 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย สุระพร ปุ้ยเจริญ 22 กุมภาพันธ์ 2564
การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม ชัญญานุช เครือหลี 22 กุมภาพันธ์ 2564
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Covid-19” เจิดนภา แสงสว่าง 18 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง SBL นิสาชล สุขแก้ว 18 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปสาระการประชุมการจัดการความเสี่ยง 7-8 ม.ค. 64 และการนำไปใช้ ปฐมพร โพธิ์ถาวร 17 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปสาระการประชุมจริยธรรมการวิจัยในคน 23-24 ธ.ค. 63 ปฐมพร โพธิ์ถาวร 17 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง Simmulation Base Learning สาวิตรี วงค์ประดิษฐ์ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และทารกแรกเกิดจากกรมอนามัย วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. พรรณี ฉุ้นประดับ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และทารกแรกเกิดจากกรมอนามัย นิตยา ไชยรัตน์ 17 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง SBL พัชรี รัตนพงษ์ 17 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปการพัฒนาตนเองโครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง สุกันยา นัครามนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปการพัฒนาตนเองโครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง สุกันยา นัครามนตรี 16 กุมภาพันธ์ 2564
การนำความรู้จากการประชุมไปใช้ในการจัดทำความเสี่ยงของภาควิชาการพยาบาลจิตเวช นัยนันต์ เตชะวณิช 12 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง นัยนันต์ เตชะวณิช 12 กุมภาพันธ์ 2564