การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย

จาก วพบ. สงขลา

ผู้เขียน

ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล

สิริมาส วงศ์ใหญ่

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ตวงพร มั่งมี

ชุติมา เพิงใหญ่

ชัญญานุช เครือหลี

จิรารัตน์ พร้อมมูล

สุระพร ปุ้ยเจริญ

หนังสืออิเล็กทรอกนิกส์

ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล

สิริมาส วงศ์ใหญ่

load PDF

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

ตวงพร มั่งมี

load PDF

ชุติมา เพิงใหญ่

load PDF

ชัญญานุช เครือหลี

load PDF

จิรารัตน์ พร้อมมูล

load PDF

สุระพร ปุ้ยเจริญ

load PDF