ภาคการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและแนวคิดพื้นฐานบริหารการพยาบาล

จาก วพบ. สงขลา

ดัชนีหมวดหมู่

ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด

 1. ศิริวรรณ ชูกำเนิด
 2. ทิพย์ศิริ สหวรพันธุ์
 3. ณัชชา สังขภิญโญ
 4. อรอนงค์ รองสวัสดิ์
 5. มาริสา สุวรรณราช
 6. อรทัย แก้วมหากาฬ
 7. ดวงมน ทรัพย์สินเสรี
 8. อริสา จิตต์วิบูลย์
 9. สิริมาส วงศ์ใหญ่
 10. สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์
 11. ยุวนิดา อารามรมย์
 12. ผาณิต หลีเจริญ
 13. ปฐมามาศ โชติบัณ
 14. ธารินี นนทพุทธ
 15. นภาพร พุฒิวณิชย์
 16. ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
 17. จารุณี วาระหัส


ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พ.ศ. 2566

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
การภาวะน้ำเกินด้วยตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จารุณี วาระหัส 5 มีนาคม 2566

พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปสาระสำคัญโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 21 มกราคม 2565
EBP ผาณิต หลีเจริญ 12 มกราคม 2565
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญา ผาณิต หลีเจริญ 15 สิงหาคม 2565
การพัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกการให้สารน้ำบริเวณแขน ปฐมามาศ โชติบัณ และธารินี นนทพุทธ 16 สิงหาคม 2565
บทบาทพยาบาลกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ธารินี นนทพุทธ 16 สิงหาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมฯ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว(Heart failure) จารุณี วาระหัส 18 สิงหาคม 2565
ประชุม KM เรื่อง ประเด็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based learning: SBL) สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 18 สิงหาคม 2565
IDP นำไปใช้ประโยชน์ จารุณี วาระหัส 18 สิงหาคม 2565
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง (Preceptor) และการเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ นภาพร ลิมปิติสถาพร 18 สิงหาคม 2565
การพัฒนาและทดสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนของบัณฑิต พยาบาล ศิริวรรณ ชูกำเนิด 19 สิงหาคม 2565
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: กระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล อรทัย แก้วมหากาฬ 21 สิงหาคม 2565
ความกล้าหาญเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 22 สิงหาคม 2565
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงฯ อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 22 สิงหาคม 2565
การพัฒนาระบบและกลไกทางการพยาบาลระดับสถาบันการศึกษา อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 22 สิงหาคม 2565
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงและการเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ ศักรินทร์ สุวรรณเวหา 2 กุมภาพันธ์ 2565
Palliative care in End-stage renal disease ทิพย์ศิริ สหวรพันธุ์ 22 สิงหาคม 2565
SBL ชลธร อินทรวรรโณ 23 สิงหาคม 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ นูรีฮัน อิแอ 23 สิงหาคม 2565
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบ สิริมาส วงศ์ใหญ่ 23 สิงหาคม 2565
สรุปสาระสำคัญการอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดร.ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 23 สิงหาคม 2565
สรุปประเด็นสำคัญ Nutritional Assessments and new digital tools for CKD patients ณัชชา สังขภิญโญ 23 สิงหาคม 2565
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Simulation Instructor Training Course ยุวนิดา อารามรมย์ 24 สิงหาคม 2565
การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) ดร.มาริสา สุวรรณราช 29 สิงหาคม 2565
การจัดการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) อริสา จิตต์วิบูลย์ 30 สิงหาคม 2565

พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปการเข้ารับฟัง Pathophysiology of Immune Disorder: HIV ทิพย์ศิริ สหวรพันธุ์ 20 สิงหาคม 2564
การใช้ยาสมเหตุผล ศิริวรรณ ชูกำเนิด 20 สิงหาคม 2564
สรุปประเด็นสำคัญ Chest pain: Early recognition and management of acute coronary syndrome ณัชชา สังขภิญโญ 20 สิงหาคม 2564
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อเสริมสร้าง ความไวทางจริยธรรมต่อปัญหาเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 19 สิงหาคม 2564
แบบประเมินความสามารถของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 19 สิงหาคม 2564
แผนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ/อุดตันเฉียบพลันรายใหม่ อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 19 สิงหาคม 2564
ความกล้าหาญเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 19 สิงหาคม 2564
สรุปสิ่งได้รับจากการประชุมโครงการอบรมสัมมนาการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF (ระยะที่ 1 อบรมสัมมนาการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน): การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มาริสา สุวรรณราช 19 สิงหาคม 2564
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ อรทัย แก้วมหากาฬ 18 สิงหาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 18 สิงหาคม 2564
การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง อริสา จิตต์วิบูลย์ 18 สิงหาคม 2564
การจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร สิริมาส วงศ์ใหญ่ 16 สิงหาคม 2564
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้หุ่น Simulator แก่อาจารย์ผู้สอน สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 16 สิงหาคม 2564
ตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้ SBL สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 16 สิงหาคม 2564
การใช้ SBL จากการประชุมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 16 สิงหาคม 2564
สรุปสาระสำคัญการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างนวัตกรรม ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 15 สิงหาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ยุวนิดา อารามรมย์ 15 สิงหาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ผาณิต หลีเจริญ 15 สิงหาคม 2564
แง่มุมที่น่าสนใจ ของวัคซีนโควิด 19 ปฐมามาศ โชติบัณ
ธารินี นนทพุทธ
8 สิงหาคม 2564
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ธารินี นนทพุทธ
ปฐมามาศ โชติบัณ
8 สิงหาคม 2564
การนำไปใช้การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Based Learning) นภาพร พุฒิวณิชย์ 4 สิงหาคม 2564
การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Based Learning) นภาพร พุฒิวณิชย์ 4 สิงหาคม 2564
กัญชาทางการแพทย์ใช้สอนวิชาเภสัชวิทยา ธารินี นนทพุทธ 14 พฤษภาคม 2564
วัคซีนโควิด-19 สอนในวิชาบริหารการพยาบาล ปฐมามาศ โชติบัณ 14 พฤษภาคม 2564
Simulation Based Learning (SBL) ศักรินทร์ สุวรรณเวหา 12 พฤษภาคม 2564
สรุปการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสู่ความสำเร็จขององค์กร ระยะที่ 2 สิริมาส วงศ์ใหญ่ 11 พฤษภาคม 2564
การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการปรับสถานการณ์จำลอง จารุณี วาระหัส 11 พฤษภาคม 2564
สรุปการประชุม Simulation Instructor Training Course จารุณี วาระหัส 10 พฤษภาคม 2564
คู่มือบริการวิชาการ จารุณี วาระหัส 15 เมษายน 2564
ดร.อรอนงค์ รองสวัสดิ์ RN, MNS, PhD อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ความกล้าหาญเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล Moral Courage in Nursing อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปสาระการพัฒนาจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล อริสา จิตต์วิบูลย์ 24 กุมภาพันธ์ 2564
การใช้กัญชากับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ปฐมามาศ โชติบัณ 23 กุมภาพันธ์ 2564
มาทำความรู้จักกัญชากันเถอะ ธารินี นนทพุทธ 23 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย สิริมาส วงศ์ใหญ่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปการพัฒนาตนเองจากการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 23 กุมภาพันธ์ 2564

พ.ศ. 2563

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
ระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่พยาบาลวิชาชีพ อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 24 สิงหาคม 2563
Encourage Moral Courage in Nursing Students อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 24 สิงหาคม 2563
การนำความรู้เรื่องการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการเรียนการสอน ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 23 สิงหาคม 2563
ผลการนำความรู้จากการถ่ายโอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไปใช้ มาริสา สุวรรณราช 23 สิงหาคม 2563
การพัฒนาการเรียนการสอนทศวรรษที่ ๒๑ และการนำไปใช้ อริสา จิตต์วิบูลย์ 19 สิงหาคม 2563
การนำความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปใช้ อรทัย แก้วมหากาฬ 19 สิงหาคม 2563
แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในพยาบาลเวชปฏิบัติ อรทัย แก้วมหากาฬ 19 สิงหาคม 2563
สรุปเนื้อหาโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 และการนำไปใช้ ศักรินทร์ สุวรรณเวหา 19 สิงหาคม 2563
การนำความรู้เรื่อง กัญชากับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไปเตรียมลงบทความฯ ปฐมามาศ โชติบัณ 19 สิงหาคม 2563
สรุปสาระสำคัญโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 ดวงมน ทรัพย์สินเสรี 19 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ บทบาทที่ท้าทาย ยุวนิดา อารามรมย์ 19 สิงหาคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ บทบาทที่ท้าทาย ยุวนิดา อารามรมย์ 19 สิงหาคม 2563
การนำความรู็เรื่อง RDU ไปใช้ในการเรียนการสอน มาลี คำคง 18 สิงหาคม 2563
สรุปเนื้อหาโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และการนำไปใช้ประโยชน์ จารุณี วาระหัส 18 สิงหาคม 2563
การนำไปใช้แผนสอนภาคปฏิบัติปฏิบัติหลักการ อมร ไกรดิษฐ์ 18 สิงหาคม 2563
การนำไปใช้แผนการสอนภาคปฏิบัติ BCPN สิริมาส วงศ์ใหญ่ 18 สิงหาคม 2563
การนำความรู้เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ไปสอนในรายวิชาเภสัชวิทยา รุ่นCOVID-19 ธารินี นนทพุทธ 18 สิงหาคม 2563
อบรมระยะสั้นฟื้นฟูเวชปฏิบัติ อรทัย แก้วมหากาฬ 18 สิงหาคม 2563
ภาวะข้อเคลื่อนหลุด ปฐมามาศ โชติบัณ 26 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปแนวปฏิบัติในการเสนอขอถ่ายโอนหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก มาริสา สุวรรณราช 17 กุมภาพันธ์ 2563
การนำองค์ความรู้ไปใช้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ยุวนิดา อารามรมย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมระยะสั้น ฟื้นฟูเวชปฏิบัติ อรทัย แก้วมหากาฬ 15 กุมภาพันธ์ 2563
นำไปใช้ในการสอนในคลินิก สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 15 กุมภาพันธ์ 2563
หลักการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคเบื้องต้น สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 15 กุมภาพันธ์ 2563
Advancement in Health Sciences Education Professions 2019 กฤตพร สิริสม 15 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปการพัฒนาตนเองโครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จารุณี วาระหัส 15 กุมภาพันธ์ 2563
นำความรู้มาใช้ในการสอนวิชา Adult 1 มาลี คำคง 14 กุมภาพันธ์ 2563
การนำไปใช้ประโยชน์ในการนิเทศวิชา PMC นภาพร พุฒิวณิชย์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ศักรินทร์ สุวรรณเวหา 14 กุมภาพันธ์ 2563
หลักการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคเบื้องต้น นภาพร พุฒิวณิชย์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปประชุม RDU อริสา จิตต์วิบูลย์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
Good Prescribing for RDU Country สิริมาส วงศ์ใหญ่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
EWS คืออะไร ธารินี นนทพุทธ 14 กุมภาพันธ์ 2563
การดูแลผู้ป่วย NCD ในยุค IT ธารินี นนทพุทธ 14 กุมภาพันธ์ 2563
บทบาทพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ธารินี นนทพุทธ
ปฐมามาศ โชติบัณ
14 กุมภาพันธ์ 2563
คู่มือจริยธรรมของอาจารย์นิเทศและนักศึกษา อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
มาตราฐานการศึกษาแห่งชาติ อรอนงค์ รองสวัสดิ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ อริสา จิตต์วิบูลย์ 17 มกราคม 2563
สรุปสาระสำคัญประชุม สิริมาส วงศ์ใหญ่ 17 มกราคม 2563
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมโครงการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่16 (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
สรุปสาระการประชุมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
สรุปเนื้อหาความรู้จากการประชุมวิชาการประจำปี 2562 (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
ผบก.รุ่น 33 จารุณี วาระหัส 17 มกราคม 2563
ประชุมวิชาการ-การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
สรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 กฤตพร สิริสม 17 มกราคม 2563
สรุปการประชุมผูประเมิน QA 25-27-20-62 (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดปกติ (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
การบำบัดด้วยออกซิเจน (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
พรฏ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ไม่ระบุ) 15 มกราคม 2563