ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

จาก วพบ. สงขลา

ดัชนีหมวดหมู่

ดัชนีรายชื่อผู้เขียนทั้งหมด

ดัชนีรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พ.ศ. 2565

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 กฤติกา อินทรณรงค์ 21 มกราคม 2565
สรุปสาระสำคัญโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ กฤติกา อินทรณรงค์ 21 มกราคม 2565
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตวงพร มั่งมี 21 มกราคม 2565
สรุปสาระจากการประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ชัญญานุช เครือหลี 21 มกราคม 2565
การพยาบาลเด็กจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาทางเดินหายใจ วรงรอง เนลสัน 1 กรกฎาคม 2565
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (Human subject Protection ) วรงรอง เนลสัน 6 พฤษภาคม 2565
ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองขั้นสูง ตวงพร มั่งมี 23 สิงหาคม 2565
สรุปความรู้เรื่องการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยตามแนววิถีชีวิตใหม่ ชัญญานุช เครือหลี 23 สิงหาคม 2565
“การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการเรียนการสอนในคลินิก”(Clinical Application in Simution Education :Sim-CASE) จิรารัตน์ พร้อมมูล 23 สิงหาคม 2565
สรุปการอบรมโครงการพัฒนาจริยธรรมวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กฤติกา อินทรณรงค์ 23 สิงหาคม 2565
สรุปสาระจากการประชุม Creating Effective Simulation Based Scenario Course กฤติกา อินทรณรงค์ 23 สิงหาคม 2565
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Green office) ระยะที่ 1 กฤติกา อินทรณรงค์ 23 สิงหาคม 2565
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพ กฤติกา อินทรณรงค์ 23 สิงหาคม 2565
Important Issues in Neonatology สุระพร ปุ้ยเจริญ 24 สิงหาคม 2565
การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนในคลินิก” (Clinical Application in Simulation Education: SIM CASE) ชุติมา เพิงใหญ่ 31 สิงหาคม 2565

พ.ศ. 2564

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
แนวทางการรักษาทางระบบหายใจในผู้ป่วยเด็กที่มีปอดอักเสบจาก COVID-19 ตวงพร มั่งมี 18 สิงหาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course กฤติกา อินทรณรงค์ 15 สิงหาคม 2564
สรุปสาระการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างนวัตกรรม กฤติกา อินทรณรงค์ 15 สิงหาคม 2564
ประชุม Simulation instructor Training Course ชุติมา เพิงใหญ่ 15 สิงหาคม 2564
ประชุม Simulation instructor Training สุระพร ปุ้ยเจริญ 14 สิงหาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course จิรารัตน์ พร้อมมูล 15 พฤษภาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course กฤติกา อินทรณรงค์ 14 พฤษภาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโครงร่างนวัตกรรม กฤติกา อินทรณรงค์ 14 พฤษภาคม 2564
สรุปสาระจากการประชุม Simulation instructor Training Course ชัญญานุช เครือหลี 14 พฤษภาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จิรารัตน์ พร้อมมูล 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย ตวงพร มั่งมี 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย ชุติมา เพิงใหญ่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย ชัญญานุช เครือหลี 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย จิรารัตน์ พร้อมมูล 22 กุมภาพันธ์ 2564
การอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัย สุระพร ปุ้ยเจริญ 22 กุมภาพันธ์ 2564
การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม ชัญญานุช เครือหลี 22 กุมภาพันธ์ 2564

พ.ศ. 2563

ชื่อหนังสือ ผู้เขียน วันที่เผยแพร่
สรุปอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ 21 และการนำไปประยุกต์ใช้ กฤติกา อินทรณรงค์ 23 สิงหาคม 2563
การจัดการเรียนการสอนออน์ไลน์ ศิริวรรณ ชูกำเนิด 23 สิงหาคม 2563
สรุปโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และการนำไปใช้ ชุติมา เพิงใหญ่ 21 สิงหาคม 2563
โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ จิรารัตน์ พร้อมมูล 21 สิงหาคม 2563
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ วิชาสรีรวิทยา ศิริวรรณ ชูกำเนิด 20 สิงหาคม 2563
สรุปการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมาตรการ covid-19 ตรีทิพย์ เครือหลี 19 สิงหาคม 2563
สรุปความรู้จากการเข้าประชุมเกี่ยวกับมาตรการ covid-19 ของศูนย์เด็ก ตรีทิพย์ เครือหลี 19 สิงหาคม 2563
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตวงพร มั่งมี 18 สิงหาคม 2563
สรุปสาระจากการประชุม ตวงพร มั่งมี 18 สิงหาคม 2563
ประชุมวิชาการ The 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) สุระพร ปุ้ยเจริญ 18 สิงหาคม 2563
ความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ ชุติมา เพิงใหญ่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กฤติกา อินทรณรงค์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปการอบรมบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน TQF 2562 กฤติกา อินทรณรงค์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ศิริวรรณ ชูกำเนิด 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมวิชาการ The 2nd Chiangmai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) กฤติกา อินทรณรงค์ 14 กุมภาพันธ์ 2563
แบบติดตามการนำความรู้ ทักษะการพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนางาน จิรารัตน์ พร้อมมูล 17 มกราคม 2563
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สุระพร ปุ้ยเจริญ 17 มกราคม 2563
สรุปสาระจากการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิชาการ ชุติมา เพิงใหญ่ 17 มกราคม 2563
สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุม ศิริวรรณ ชูกำเนิด 17 มกราคม 2563
ประชุมวิชาการเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563
แผน day care ปี 2563 (ไม่ระบุ) 17 มกราคม 2563